In onze huidige complexe maatschappij kunnen zich momenten voordoen dat mensen hun financiële zaken en/of vermogenshuishouding niet meer kunnen overzien of naar behoren kunnen beheren. Onvoldoende kennis van de materie, maar ook lichamelijke en/of geestelijke beperkingen kunnen hier de oorzaak van zijn. Gedegen hulp, al dan niet voor een langere tijd, biedt dan uitkomst. Kertekers kan hierbij d.m.v. professionele dienstverlening met een menselijke maat de oplossing zijn.
Bewindvoering
Budgetbeheer
Curatele
Bewindvoering
Professionaliteit
BewindvoeringWat kenmerkt Kertekers?


Kertekers is een bundeling van jarenlange kennis en ervaring op juridisch, financieel, administratief en fiscaal gebied en sociaal maatschappelijkwerk.

De naam Kertekers (spreek het uit als ker-tee-kers) is ontleend aan het engelse woord "caretakers" wat een synoniem is voor (ver)zorgers. Het is voor Kertekers namelijk een doelstelling op het sociale gebied werkzaam te zijn ("Alle mensen zijn het waard om in te investeren"). Naast direct met particulieren werkt Kertekers ook nauw samen met professionele zorg- en maatschappelijke instellingen en hulpverleners. Wij streven naar zoveel mogelijk persoonlijk contact met onze clienten en ondersteunende instanties.

De combinatie van een gedegen opleiding, permanente bijscholing en kleinschaligheid garanderen kwaliteit voor onze clienten. Op basis van het voldoen aan de kwaliteitseisen van het CBM zijn wij erkend door o.a. de rechtbanken in de arrondissementen 's-Gravenhage en Rotterdam.

Kertekers maakt gebruik van de bewindvoerder software OnView die o.a. de cliënt on-line inzicht geeft op de financiële situatie.


Wat u verder over Kertekers moet weten:

Kertekers verleent haar diensten vanuit diverse plaatsen, het centrale postadres is te Delft;

is lid van de Nederlandse Beroepsvereniging Professionele Bewindvoerders ( NBPB );

voldoet aan de kwaliteitseisen van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM van De Rechtspraak;

is zich zeer bewust dat een goede invulling van de werkzaamheden van de bewindvoerder / civiel curator niet alleen achter een bureau plaatsvindt;

conformeert zich aan de gedragscode budgetbeheer en schuldhulpverlening van de NVVK. www.nvvk.eu

Klik hier voor onze actuele tarieven.

Onze dienstverlening

Bewindvoering

Bewindvoering, ook wel beschermingsbewind genoemd, heeft betrekking op het beheren van het vermogen van meerderjarige personen die door lichamelijke en/of geestelijke oorzaken of problematische schulden daartoe zelfstandig niet meer in staat zijn. Degene die onder bewind staat is wel handelingsbekwaam.
Bewindvoering wordt uitgesproken door de Kantonrechter.

Curatele

Curatele heeft als basis bewindvoering, echter verliest de betrokkene bij ondercuratelestelling zijn/haar handelingsbekwaamheid. De betrokkene kan zonder toestemming van de door de rechtbank benoemde curator zelfstandig geen rechtshandelingen verrichten. Ondercuratelestelling geschiedt op basis van zeer zwaar wegende argumenten.

Budgetbeheer

Budgetbeheer geschiedt op vrijwillge basis en is bedoeld voor diegene die (veel) ondersteuning nodig heeft bij het regelen van de financiële huishouding. De werkwijze is gelijk aan die bij bewindvoering zonder noodzakelijke tussenkomst van de Kantonrechter

Tarieven

Sinds 1 januari 2015 geldt er voor de beloning voor bewindvoering en civiel curatorschap een nieuwe tariefstructuur die valt onder de "Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren". De regeling wordt vastgesteld door de Staatssecretaris van Veiligheid en Jusitie. Op 1 oktober 2016 is de regeling aangepast. Met het invoeren van de regeling is de tarieven vaststellende rol van het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren ("LOVCK") komen te vervallen. Het LOVCK geeft nog wel richtlijen uit..

Indien u onvoldoende financiële middelen en/of vermogen hebt, dan zullen wij altijd een verzoek bij uw gemeente indienen om een financiële tegemoetkoming in de te maken kosten te verkrijgen. Aangezien elke gemeente zelfstandig is in het te volgen beleid t.a.v. tegemoetkomingen kunnen wij echter geen garantie van slagen geven.

Voor het jaar 2019 gelden nieuwe tarieven t.o.v. het jaar 2018. De volledige tarievenstructuur kunt u terugvinden in Staatscourant 2018 nr. 63203 (zie link hieronder). Klik voor de meest gangbare, actuele tarieven op Kertekers tarieven. Tarieven voor budgetbeheer worden op aanvraag verstrekt.

Meer informatie,beroepscode of klacht indienen?

Rijksoverheid (vraag en antwoord)
de Rechtspraak (formulieren t.b.v. de Rechtbank)
Beroepscode NBPB
Klacht indienen
Staatscourant 2018 nr. 63203

Contact

Wenst u nadere informatie,een persoonlijk gesprek of foldermateriaal? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Onze gegevens staan hieronder of maak gebruik van het contactformulier hiernaast.

Voor clienten zijn wij telefonisch bereikbaar van maandag t.m. donderdag tussen 10.00u en 12.30u. Vrijdags zijn wij telefonisch niet bereikbaar.

Onze gegevens:

Kertekers VOF
Postbus 3055
2601 DB Delft

Tel: 0650129834 / 0650266195
E-mail: info@kertekers.nl
Web: www.kertekers.nl

KvK Delft 53329899
OB NL.8508.40.715.B.01

IBAN: NL79 ABNA 0517 3396 17
BIC: ABNANL2A

Lid van de NBPB
Naam:

E-mail:

Telefoonnummer:


Bericht: